<

"The Swing"

Pastel 34" x 23"

Macon, Georgia

>

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist